Image Alt

Prosijavanje

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Obrada mulja   /  Prosijavanje

Prosijavanje

Efikasno i pouzdano prosijavanje mulja za uklanjanje neželjenih krutina (plastika, dlake i vlakna) kako bi se spriječilo ometanje narednog procesa obrade mulja i opreme.

Mulj ne bi trebao sadržati krhotine. Čak i kada je sirova otpadna voda fino prosijana, neke krutine se dodatno mogu ukloniti s našim sitima za mulj.

Koristimo naš STRAINPRESS® čistač mulja SP za uklanjanje neželjenih krutina, npr. dlake i vlakna. Mulje se pumpa kroz uređaj, uklonjeni otpad se simultano kompaktira
Naš ROTAMAT® Ro3 služi kao predtretman uvezenog mulja, npr. septički mulj. Otpad se simultano ispire i kompaktira
Naš ROTAMAT® bubanj za ispiranje RoFAS prosijava krutine iz mulja; krutine se peru u bubnju i naknadno kompaktiraju

Separator krutih materijala iz komunalnog i industrijskog mulja

  • Prosijavanje, ocjeđenje i ispust u jednom radnom procesu
  • Konstantna separacija krupnog materijala pod tlakom
STRAINPRESS® je horizontalni cjevasti separator krupnog materijala koji se sastoji od ulazne i pogonske zone, zone prosijavanja i presanja te na kraju ispusne sekcije s koničnim uređajem za regulaciju tlaka. Krupni materijal se separira kontinuirano pod tlakom i periodičko pranje nije potrebno.

Učinkovita obrada septičkih muljeva:

  • s integriranom zonom presanja
  • s integriranim ispiranjem otpada
  • bez emisije neugodnih mirisa
  • dokazana, učinkovita i robusna izvedba
ROTAMAT® fino sito/mikrosito je ugrađeno u kontejner. Dok mulj teče u kontejner i kroz sito/mikrosito, sve krutine se uklanjaju. Integrirana pužnica transportira materijal iz kontejnera, ocjeđuje ga i presa te napokon izbacuje u komunalni kontejner. Kompletan proces se odvija u zatvorenom sustavu kako bi se izbjegla emisija neugodnih mirisa.

Učinkovito i pouzdano odvajanje krupnog materijala iz septičkog mulja Rotirajuće visokoučinkovito bubnjasto sito za ekstremne aplikacije. Pouzdano, nezačepljivo transportiranje materijala unutar bubnja. Pranje krupnog materijala i ocjeđenje pomoću naredne prese s ispiranjem otpadnog materijala, tip HUBER WAP.

  • visok kapacitet krupnog materijala
  • opcionalno simultano praženjenje više cisterni
  • minimalno habanje
  • dvodimenzionalno prosijavanje