Image Alt

Mikrosita

  /  Proizvodi   /  HUBER TECHNOLOGY   /  Mikrosita / Filtracija   /  Mikrosita

Mikrosita

Glavni uzroci ne zadovoljavanja propisanih vrijednosti suspendiranih tvari na izlazu iz uređaja za obradu otpadnih voda su povećanje hidrauličkog opterećenja, nedovoljna dubina spremnika i loše taloženje aktivnog mulja.

Povišene vrijednosti KPK, BPK, dušika i fosfora u efluentu rezultiraju višim novčanim naknadama i povećanom potrošnjom kisika u recipijentima. Nakupljanje nutrijenata, fosfora i dušika, u površinskim vodama može dovesti do eutrofikacije, rasta algi i vodenih biljaka, povećane potrošnje kisika te smrti riba i ostalih vodenih životinja.

Nizvodno mikroprosijavanje je brzo, učinkovito i isplativo riješenje za smanjenje suspendiranih tvari u efluentu i nutrijenata koje dovode do povećane potrošnje kisika.

OSTALE PRIMJENE

– zaštita ili povećanje učinkovitosti nizvodnih sustava obrade (UV dezinfekcija)
– mikroprosijavanje otpadne vode tretirane aktivnim ugljenom (uklanjanje
mikro onečišćenja)
– mikroprosijavanje sirove otpadne vode prije ispuštanja u recipijente
– obrada tehnološke i procene otpadne vode zatvorenih vodenih petlji
– obrada kišnice koja sadrži suspednirane tvari (oborinska voda s prometnica)

Rotacijsko sito RoDisc® Mikrosito za pouzdano izdvajanje finog otpadnog materijala

  • Velika površina sita s malim dimenzijama
  • Visoka kvaliteta filtrate
  • Gravitacijski sustav
  • Maksimalna učinkovitost prosijavanja uz pomoć kvadratne mreže
  • Izdvajanje flokula aktivnog mulja nakon sekundarne taložnice
  • Prethodna filtracija prilikom obrade pitke vode
  • Redukcija fosfora uz dodavanje otopine polielektrolita i flokulanata