Komponente sustava


Pouzdane komponente za separaciju pijeska s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i kanalizacijski sustava, pranja cesta, separacija lišća i granja i sl. od krutog materijala.


Bubnjasto sito RoSF9

24.11.15.

Efikasno i pouzdano izdvajanje krutog materijala:

  • pijeska s UPOV-a i kanalizacijskih sustava
  • zauljenog pijeska s prometnica
  • sadržaja septičkih jama
  • industrijskih aplikacija

(više…)

Perač krupnog materijala RoSF13

24.11.15.

Za separaciju lišća, grana i sl. od ostalog grupnog materijala (šljunak, kamenje) pomoću intenzivnog ispiranja i pranja zrakom.

ROTAMAT® bubanj za ispiranje separira krupni materijal >10 mm od materijala kojeg treba obraditi. U ovisnosti o prirodi sirovog materijala, dio krupnog materijala se razlikuje u sastavu i količini. U slučaju  da je potrebno nastaviti s obradom krupnog materijala za bolje odlaganje, moguće je dodati perač krupnog materijala kao dodatni korak RoSF5 procesa.

Uz pomoć ROTAMAT® perača krupnog materijala, krupni materijal se separira u frakciju šljunka i frakciju organike (lišće, grančice, itd.). Krupni materijal se separira u laku i tešku frakciju pomoću vode i zraka za pranje. Cijev recirkulacijske vode dobavlja potrebnu vodu tako da nije potrebna dodatna voda. (više…)