Prosijavanje


Efikasno i pouzdano prosijavanje mulja za uklanjanje neželjenih krutina (plastika, dlake i vlakna) kako bi se spriječilo ometanje narednog procesa obrade mulja i opreme.

Mulj ne bi trebao sadržati krhotine. Čak i kada je sirova otpadna voda fino prosijana, neke krutine se dodatno mogu ukloniti s našim sitima za mulj.

 • Koristimo naš STRAINPRESS® čistač mulja SP za uklanjanje neželjenih krutina, npr. dlake i vlakna. Mulje se pumpa kroz uređaj, uklonjeni otpad se simultano kompaktira
 • Naš ROTAMAT® Ro3 služi kao predtretman uvezenog mulja, npr. septički mulj. Otpad se simultano ispire i kompaktira
 • Naš ROTAMAT® bubanj za ispiranje RoFAS prosijava krutine iz mulja; krutine se peru u bubnju i naknadno kompaktiraju

Čistač mulja STRAINPRESS®SP

24.11.15.

Separator krutih materijala iz komunalnog i industrijskog mulja

 • Prosijavanje, ocjeđenje i ispust u jednom radnom procesu
 • Konstantna separacija krupnog materijala pod tlakom

STRAINPRESS® je horizontalni cjevasti separator krupnog materijala koji se sastoji od ulazne i pogonske zone, zone prosijavanja i presanja te na kraju ispusne sekcije s koničnim uređajem za regulaciju tlaka. Krupni materijal se separira kontinuirano pod tlakom i periodičko pranje nije potrebno. (više…)

ROTAMAT® stanica za prihvat mulja Ro3

24.11.15.

Učinkovita obrada septičkih muljeva:

 • s integriranom zonom presanja
 • s integriranim ispiranjem otpada
 • bez emisije neugodnih mirisa
 • dokazana, učinkovita i robusna izvedba

ROTAMAT® fino sito/mikrosito je ugrađeno u kontejner. Dok mulj teče u kontejner i kroz sito/mikrosito, sve krutine se uklanjaju. Integrirana pužnica transportira materijal iz kontejnera, ocjeđuje ga i presa te napokon izbacuje u komunalni kontejner. Kompletan proces se odvija u zatvorenom sustavu kako bi se izbjegla emisija neugodnih mirisa. (više…)

Bubnjasto sito RoFAS

24.11.15.

Učinkovito i pouzdano odvajanje krupnog materijala iz septičkog mulja

Rotirajuće visokoučinkovito bubnjasto sito za ekstremne aplikacije.

Pouzdano, nezačepljivo transportiranje materijala unutar bubnja.

Pranje krupnog materijala i ocjeđenje pomoću naredne prese s ispiranjem otpadnog materijala, tip HUBER WAP.

 • visok kapacitet krupnog materijala
 • opcionalno simultano praženjenje više cisterni
 • minimalno habanje
 • dvodimenzionalno prosijavanje

(više…)